فرم گزارش داوطلبانه خطا و وقايع ناخواسته پزشکی

همكار گرامي، از طريق اين فرم شما مي توانيد هر واقعه اي را كه خود يا ديگران در آن نقش داشته ايد را گزارش نمائيد. هدف از گزارش خطاها، عدم تكرار آن مي باشد. تنبيه يا سرزنشي از سوي سازمان صورت نخواهد گرفت. اطلاعات بدست آمده بدون ذكر نام و بخش مربوطه، جهت جلوگيري از تكرار موارد مشابه و بعنوان تجربيات مستند، در اختيار ساير همكاران قرار مي گيرد

اهميت خطا

امكان وقوع مجدد خطا

حيطه خطا

موارد دارويي

علل بروز

مراقبتي

تشخيصي

جراحي

لطفا شدت واقعه را بر اساس طبقه بندي زير علامت بزنيد.


بازگشت